hlavička

TER ČESKÁ s.r.o.

Jeřábová technika TER, rádiová dálková ovládání Magnetek, kladkostroje KITO
napájecí troleje pro jeřáby, zdvihací a mobilní zařízení.

O nás

TER ČESKÁ s.r.o. byla založena a působí na trhu od roku 1999 jako výhradní zástupce italské firmy TER - Tecno Elettrica Ravasi pro střední, východní Evropu a Rakousko.

Sortiment

Portfolio tvoří příslušenství jeřábové a zdvihací techniky TER, japonské řetězové kladkostroje KITO, napájecí troleje Cariboni a řešení pro bezpečnost provozu jeřábů a zdvihacích zařízení - vážení břemen a omezení přetížení zdvihacích zařízení.

TER

Jako příslušenství nabízíme kompletní sortiment TER: např. rádiová dálková ovládání – koncové spínače – závěsné ovladače – kroužkové sběrače – joysticky – vřetenové koncové spínače - anemometry a systémy pro sledování provozního stavu zdvihacích zařízení.

Řetězové kladkostroje KITO

Kladkostroje KITO reprezentují současnou světovou špičku na trhu. Již více než 75 let společnost KITO Corporation (založena roku 1932) vyvíjí a vyrábí produkty pro efektivní zdvih a přesun nákladu. V konstrukci ručních a elektrických řetězových kladkostrojů uplatňuje nejnovější technické a technologické poznatky. Kladkostroje značky KITO získaly celou řadu prestižních ocenění.
Společnost TER ČESKÁ je výhradním zástupcem značky KITO pro Českou republiku a dodává kompletní sortiment ručních a elektrických řetězových kladkostrojů vč. jejich příslušenství.

Napájecí troleje Cariboni

Napájecí troleje představují spolehlivé a cenově výhodné řešení napájení pohyblivých zařízení

Systém omezení přetížení

Vážení břemen zvyšuje bezpečnost provozu a snižuje riziko poškození zdvihacích zařízení. Nabízíme i jednotlivé součásti systému, zejména tenzometry, zobrazovací zařízení, přenosné vážíci komplety a závěsné váhy.

Naše přednosti

Požadavky našich zákazníků řešíme individuálně podle jejich potřeb.
Požadovanou konfiguraci sestavíme nebo naprogramujeme podle přání zákazníků.
Převážnou většinu sortimentu máme k dispozici skladem, ihned k dodání.
Nabízené výrobky a řešení mají všechny potřebné atesty a homologace.
Na sortiment poskytujeme plnou dvouletou záruku.

Certifikát ISO 9001:2008

V roce 2011 získala společnost TER ČESKÁ s.r.o. certifikát ISO 9001:2008.

Obchodní podmínky TER ČESKÁ s.r.o.

Platnost podmínek:

Není-li dohodnuto písemně jinak, jsou platné pouze obchodní podmínky TER ČESKÁ s.r.o., které nahrazují jakékoli kupní podmínky zákazníka. Jakékoliv předchozí písemné upozornění není nutné.

Termíny dodání:

Standardní dodací termíny jsou 10-15 pracovních dní, není-li dohodnuto písemně jinak. Termíny dodání nejsou závazné.

Platba:

Platby jsou zasílány výhradně na účet nebo adresu oficiálního sídla společnosti, a to v předem dohodnutých termínech. V případě, že pohledávka nebude uhrazena v daném termínu, bude zákazníkovi účtován úrok z prodlení.

Bankovní spojení - platby v CZK:

Banka: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 994404-643106001/0800
IBAN: CZ31 0800 9944 0406 4310 6001
DIČ: CZ26162911

Bankovní spojení - platby v €:

Banka: Česká spořitelna, a.s. (Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha)
IBAN: CZ22 0800 9944 0402 4310 6002
SWIFT: GIBACZPX
DIČ: CZ26162911

Majetková dohoda:

Do plné úhrady faktury zůstává zboží ve vlastnictví dodavatele.

Vrácení zboží:

Vrácení zboží bude akceptováno pouze po předchozí písemné dohodě s dodavatelem. Zákazník hradí veškeré výdaje spojené s dopravou zboží zpět k dodavateli.

Balení a doprava:

Není-li dohodnuto písemně jinak, přepravné a balné se účtuje zákazníkovi.

Zboží je zákazníkovi dopravováno bez spolupráce TER ČESKÁ s.r.o.. TER ČESKÁ s.r.o. počínaje převzetím zboží přepravovatelem za zboží neručí. Za bezpečnou přepravu zboží TER ČESKÁ neručí ani v případě, pokud si zákazník přepravu platí. Jestliže je nutné pojištění přepravy, musí být vyžádáno a placeno zákazníkem. Na základě seznamu zboží je zákazník povinen zboží zkontrolovat a v případě nejasností předat sepsanou skutečnost přepravci.

Záruka:

Zboží je před zasláním zákazníkovi zkontrolováno a TER ČESKÁ s.r.o. ručí za materiální i výrobní bezchybnost 24 měsíců od data odeslání. Reklamace zboží v záruce musí být podány písemně.
Záruka se nevztahuje na produkty, se kterými bylo manipulováno, byly poškozeny nebo použity jiným způsobem než je uvedeno v návodu k použití, normách nebo jiných dokumentech TER ČESKÁ.
Pokud je zákazník odpovědný za montáž, el. připojení, používání a jakékoli další činnosti s danými produkty se TER ČESKÁ s.r.o. zaručuje pouze za své výrobky, nikoli za jejich instalaci či systém.
TER ČESKÁ s.r.o. není povinna platit přímé ani nepřímé poškození či ztrátu zisku týkající se produktu, ani pokud byl nahrazen zadarmo.

Další informace viz. záruční podmínky v rubrice servis

Poškození (škoda):

Vady zboží budou uznány pouze pokud budou sepsány a doporučeně zaslány do TER ČESKÁ do osmi dnů od data přijetí zboží, v jiném případě nebudou uznány.

Soud

Soudní spory jsou řešeny u soudu Praha.

Servisní a záruční podmínky TER ČESKÁ s.r.o.

Obecná ustanovení

TER ČESKÁ prohlašuje, že všechny výrobky jsou dodávány kupujícímu v bezvadném stavu bez funkčních, montážních nebo materiálových vad. TER ČESKÁ dle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění veškeré součásti, u kterých se prokáže přítomnost vad, za předpokladu, že vady vznikly normálním používáním výrobku v souladu s předpisy výrobce.
Veškeré reklamace závad podle této záruky musí být podány písemnou formou ihned po jejich vzniku. Vadné součásti mohou být poskytnuty výrobci nebo jeho oprávněným zástupcům k prozkoumání a kupujícímu se nevrací.
Prodejce je povinen seznámit koncového uživatele se záručními podmínkami a poskytnout záruku za níže uvedených podmínek.

Záruční doba

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba 24 měsíců od data prodeje uvedeného na faktuře.
Na správnou funkci baterie je poskytována záruční doba 3 měsíce od data prodeje uvedeného na faktuře.
Kupující je povinen provést prohlídku dodaného zboží nejdéle do 8 dnů po jeho převzetí.

Záruka se nevztahuje na následující případy

 • instalace nebo použití výrobku v rozporu s předpisy, běžnými zásadami používání a předpisy výrobce
 • běžné nebo nadměrné opotřebení výrobku
 • poškození živly nebo výpadkem elektrické sítě
 • závady způsobené neodbornou instalací
 • nesprávný způsob propojení s jinými zařízeními
 • neoprávněný nebo neodborný zásah do zařízení
 • poškození plomb či pečetí
 • mechanické poškození
 • neúměrné znečištění nebo opotřebení
 • nevhodná doprava
 • neodvratná událost
 • nevhodné skladování
 • nevhodná manipulace
 • nevhodné umístění antény rádiových dálkových ovládání
 • vyšší moc
 • v případě zjištění jakýchkoli úprav bez předchozího souhlasu TER ČESKÁ

Postup reklamace

Pokud kupující zjistí závadu u zboží, na které se vztahuje záruka postupuje takto:

 • Záruční reklamace lze uplatňovat u prodejce zařízení.
 • Kupující předá nebo odešle vadné výrobky na vlastní náklady do místa servisu na adresu:
  TER ČESKÁ s.r.o.
  Karlštejnská 53
  252 25 Ořech, Praha-západ
 • Způsob reklamace a přepravy zařízení do servisu doporučujeme předem konzultovat s prodejcem.
 • Ke každé reklamaci musí být připojen detailní popis závady a kopie prodejního dokladu.
 • Zboží musí být dodáno kompletní.
 • Kupující je povinen reklamované zboží zabalit tak, aby nemohlo dojít k poškození při přepravě.

Pokud nebudou tyto podmínky splněny, reklamace nemusí být uznána.

Žádosti se přijímají v písemné formě a musí obsahovat:

 • přesný popis závady
 • typ a sériové číslo výrobku (S/N …...)
 • kontaktní osobu

Formulář žádosti (opravenka) jsou k dispozici ke stažení i pro vyplnění online. Vyplněný formulář odešlete emailem, faxem nebo společně s výrobkem.
Nedílnou součástí zásilky musí být kopie nákupního dokladu s datem prodeje.

Záruční servis

TER ČESKÁ se zavazuje provést záruční opravu bez zbytečného odkladu.
Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady způsobené chybou výroby. Na činnost výrobku platí záruka pouze pokud byl výrobek instalován osobou znalou, zapojen a používán podle všech předpisů.
Servisní lhůty pro opravu v sídle dovozce závisí na dostupnosti náhradních dílů a obvykle nepřekročí 30 dnů od doručení výrobku na místo servisu.
Záruční opravou se rozumí oprava v sídle dovozce. Při opravě na místě instalace (pouze ČR) jsou kupujícímu účtovány všechny náklady spojené s dopravou na místo opravy. Lhůty pro tyto opravy jsou sjednány pro každý případ individuálně.

Sporné případy

TER ČESKÁ si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti požadavku na záruční opravu.
Ve sporných případech, pokud kupující trvá na záruční opravě, je výrobek odeslán k posouzení výrobci. V tomto případě je kupující povinen předem uhradit společnosti TER ČESKÁ částku 1300,- Kč bez DPH.
V případě uznání reklamace se částka vrací kupujícímu, v opačném případě zůstává výrobci na úhradu nákladů spojených s posouzením oprávněnosti reklamace.

Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.

Certifikát ISO 9001:2008

Certifikát ISO 9001:2008
Home E-shop Download Kontakty Mapa stránek

Kontakt

TER

TER ČESKÁ s.r.o.
Karlštejnská 53
252 25 Ořech, Praha-západ
Česká republika

Tel: +420 251 613 310
Fax: +420 251 551 028
e-mail: info@terceska.cz

Otevírací doba: Po-Pá: 8:00 - 16:30

Poloha

mapa

GPS: 50.0186842 N, 14.2959211 E


© TER ČESKÁ