Servisní podmínky

Servisní a záruční podmínky TER ČESKÁ s.r.o.

Obecná ustanovení

TER ČESKÁ prohlašuje, že všechny výrobky jsou dodávány kupujícímu v bezvadném stavu bez funkčních, montážních nebo materiálových vad. TER ČESKÁ dle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění veškeré součásti, u kterých se prokáže přítomnost vad, za předpokladu, že vady vznikly normálním používáním výrobku v souladu s předpisy výrobce.

Veškeré reklamace závad podle této záruky musí být podány písemnou formou ihned po jejich vzniku. Vadné součásti mohou být poskytnuty výrobci nebo jeho oprávněným zástupcům k prozkoumání a kupujícímu se nevrací.

Prodejce je povinen seznámit koncového uživatele se záručními podmínkami a poskytnout záruku za níže uvedených podmínek.

Záruční doba

Na všechny výrobky kromě baterií je poskytována záruční doba 24 měsíců od data prodeje uvedeného na faktuře.

Na správnou funkci baterie je poskytována záruční doba 3 měsíce od data prodeje uvedeného na faktuře.

Kupující je povinen provést prohlídku dodaného zboží nejdéle do 8 dnů po jeho převzetí.

Záruka se nevztahuje na následující případy

 • instalace nebo použití výrobku v rozporu s předpisy, běžnými zásadami používání a předpisy výrobce
 • běžné nebo nadměrné opotřebení výrobku
 • poškození živly nebo výpadkem elektrické sítě
 • závady způsobené neodbornou instalací
 • nesprávný způsob propojení s jinými zařízeními
 • neoprávněný nebo neodborný zásah do zařízení
 • poškození plomb či pečetí
 • mechanické poškození
 • neúměrné znečištění nebo opotřebení
 • nevhodná doprava
 • neodvratná událost
 • nevhodné skladování
 • nevhodná manipulace
 • nevhodné umístění antény rádiových dálkových ovládání
 • vyšší moc
 • v případě zjištění jakýchkoli úprav bez předchozího souhlasu TER ČESKÁ

Postup reklamace

Pokud kupující zjistí závadu u zboží, na které se vztahuje záruka postupuje takto:

 • Záruční reklamaci může uplatňovat u prodejce zařízení.
 • Kupující předá nebo odešle vadné výrobky na vlastní náklady do místa servisu na dodací adresu TER ČESKÁ

TER ČESKÁ s.r.o.
Karlštejnská 53
252 25 Ořech

 • Způsob reklamace a přepravy zařízení do servisu doporučujeme předem konzultovat s prodejcem.
 • Ke každé reklamaci musí být připojen detailní popis závady a kontaktní osoba.
 • Zboží musí být dodáno kompletní.
 • Kupující je povinen reklamované zboží zabalit tak, aby nemohlo dojít k poškození při přepravě.
 • Pokud nebudou tyto podmínky splněny, reklamace nemusí být uznána.

Záruční servis

TER ČESKÁ se zavazuje provést záruční opravu bez zbytečného odkladu.
Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady způsobené chybou výroby. Na činnost výrobku platí záruka pouze pokud byl výrobek instalován osobou znalou, zapojen a používán podle všech předpisů.

Servisní lhůty pro opravu v sídle dovozce závisí na dostupnosti náhradních dílů a obvykle nepřekročí 30 dnů od doručení výrobku na místo servisu.

Záruční opravou se rozumí oprava v sídle dovozce. Při opravě na místě instalace (pouze ČR) jsou kupujícímu účtovány všechny náklady spojené s dopravou na místo opravy. Lhůty pro tyto opravy jsou sjednány pro každý případ individuálně.

Sporné případy

TER ČESKÁ si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti požadavku na záruční opravu.
Ve sporných případech, pokud kupující trvá na záruční opravě, je výrobek odeslán k posouzení výrobci. V tomto případě je kupující povinen předem uhradit společnosti TER ČESKÁ částku 5000,- Kč bez DPH.

V případě uznání reklamace se částka vrací kupujícímu, v opačném případě zůstává výrobci na úhradu nákladů spojených s posouzením oprávněnosti reklamace.

Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.